บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
TH | EN
หน้าหลักการจัดการความรู้กระดานข่าวข้อความถึงคณบดีติดต่อเรา
ประกาศการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
17 สิงหาคม 2561

ปฏิทินการรับสมัคร

>> ประกาศการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

 ลำดับ  กิจกรรม กำหนดการ สถานที่

1

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น บัดนี้ -
24 ตุลาคม 2561
grad-admit.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2561 grad.pnru.ac.th

3

สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 27 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
ตามห้องที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 31 ตุลาคม 2561 grad.pnru.ac.th

5

กรอกข้อมูลรายงานตัว 31 ตุลาคม
3 พฤศจิกายน 2561
 admission.pnru.ac.th  

6

รายงานตัว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และปฐมนิเทศ
3 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย /
งานการเงิน มหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ : บัณฑิตวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้น โดยจะแจ้งให้ทราบทาง
          เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
 http://grad.pnru.ac.th