บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
TH | EN
หน้าหลักการจัดการความรู้กระดานข่าวข้อความถึงคณบดีติดต่อเรา
ประกาศรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2564

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
จำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้น     90    คน
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
            1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
            2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด ดังนี้
                   1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน
                         ก. กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พิจารณาหลักฐาน ดังนี้
                             (1)  สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัครหรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอนและคำสั่งของโรงเรียนปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
                            (2) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว
                         ข. กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน  ดังนี้
                             (1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัครหรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก
            3.เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ และ/หรือภายใต้เงื่อนไขระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


                                                                           คลิกเพื่อสมัครเรียน