บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
TH | EN
หน้าหลักการจัดการความรู้กระดานข่าวข้อความถึงคณบดีติดต่อเรา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
“สร้างบุคลากรชั้นนำ มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”  

วิสัยทัศน์
“เป็นบัณฑิตวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง
ในสาขาวิชาต่างๆ โดยผ่านกระบวนการวิจัย” 

เอกลักษณ์
“บูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

อัตลักษณ์
“มุ่งผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีศีลธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติวิชาชีพ” 

พันธกิจ
         1. กำกับ ดูแลมาตรฐาน และส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  ที่จะดำรงชีวิตในประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ได้อย่างมีความสุข
         2. ส่งเสริมและบ่มเพาะนักวิจัย เพื่อพัฒนา/สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  สู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ให้เข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน
         3. ส่งเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อการยกคุณภาพและมาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้น


ภารกิจ
         บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Graduate School” มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับมาตรฐาน และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และในกรณีจำเป็นและสมควรอาจจัดการศึกษาเองด้วยก็ได้
slot pulsa http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html slot deposit pulsa slot online gacor slot gacor terpercaya https://chaibadan.pnru.ac.th/slot-online-gacor/ baccarat online https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ http://journal.ussh.vnu.edu.vn/files/journals/2/articles/1359/submission/original/1359-1555-2-SM.html