ค้นหา  
บัณฑิตวิทยาลัย

ทำเนียบ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
  ทำเนียบอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (ระบบใหม่)
บริการการศึกษา
  ขั้นตอนการเข้าใช้ ระบบบริการนักศึกษา
  สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มคำร้อง ต่างๆ
 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
  ระบบบริการนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา
 แบบฟอร์ม มคอ
  สมัครสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์ / วัดความรู้ภาษาอังกฤษ
 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
 แบบฟอร์ม Template SAR (ระดับบัณฑิตศึกษา)
รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
  รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
วิทยานิพนธ์ / IS
  ชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  สอบวิทยานิพนธ์ / IS (บฑ 15)
  สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / IS (บฑ 12)
  ผลการขอจัดทำหน้าอนุมัติ
  ผลการตรวจรูปเล่ม
  รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ
  ตรวจสอบภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
 รูปแบบวิทยานิพนธ์ / IS
  ผู้ที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจ (บฑ 17)
  ผลตรวจรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (บฑ 18)
  ผลการตรวจบทคัดย่อ
  ผู้ที่ยังไม่ยื่นสอบวิทยานิพนธ์ / IS
  ชื่อภาษาอังกฤษของ อำเภอ เขต จังหวัด
  ชื่อภาษาอังกฤษของ ตำบล
  คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับนึกศึกษา ตั้งแต่นักศึกษารหัส 55 ขึ้นไป)
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
 ตัวอย่างเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการทำวิจัย สำหรับนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบตรวจสอบสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา
  ระบบตรวจสอบสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy, Ph.D.)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration, M.B.A.)
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education, M.Ed.)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma, Grad. Dip.)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science, M.Sc.)
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 
ประกาศ
 
แนวปฏิบัติในการขยายเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายในใต้หัวข้อเรื่องใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2555
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ MIS
นักศึกษาที่ค้างชำระค่าปรับ ภาคการศึกษาที่ 2/2555
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา56
รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญาบัตร 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555
แจ้งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรบัณฑิต
แจ้งกำหนดวันเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม
ประกาศ นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน 1/2556
ประกาศผลการสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ, ภาคพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ผลการพิจารณากลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10
เลขอัพโหลด ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1/2557
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว 1/2557
เลื่อนกำหนดการสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์ และ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2557
รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 2/2557
แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูและพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ประจำปีการศึกษา 2556
เลขอัพโหลด ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 15 ก.ค. 57
กำหนดการพิธีถวายครุยวิทยฐานะและปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ถวายปริญญาบัตรบัณฑิตพระภิกษุ และมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ประกาศ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ประกาศ กำหนดการทดสอบความคล่องแคล่ว IT
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม “พระนครธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๘”
กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเขาสัมภาษณ์ต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ Qualifying Examination สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ.ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2558
กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 2/2558
ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ 1/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
การสอบวัดคุณสมบัติ Qualifying Examination สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
รายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ Com 2_2558
รายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ Eng 2_2558
ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ Qualifying Examination สาขาวิชากการจัดการเทคโนโลยี
ผลสอบวัดคุณสมบัติ Qualifying Examination สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ผลการสอบความรู้ความสามรถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 2/2558
ผลการสอบความรู้คอมพิวเตอร์ 2/2558
รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 3/2558
ประกาศกำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
การประกวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ภาคการศึกษา 1/2559
ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ The 5th PNRU – CTU Symposium on Quality Research in Graduate Studies ณ มหาวิทยาลัยเกิ่นเธอ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน "I" ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ประกาศกำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ The 17th International Postgraduate Research Conference ณ มหาวิทยาลัยมิสซูรี่-เซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจําปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
ประกาศการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศกำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2559
เรื่อง การประกวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-521-0294
 Graduate of Phranakhon Rajabhat Breguet replica uk
University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 521-0294