ค้นหา  
บัณฑิตวิทยาลัย

ทำเนียบ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
  ทำเนียบอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (ระบบใหม่)
บริการการศึกษา
  ขั้นตอนการเข้าใช้ ระบบบริการนักศึกษา
  สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มคำร้อง ต่างๆ
 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
  ระบบบริการนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา
 แบบฟอร์ม มคอ
  สมัครสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์ / วัดความรู้ภาษาอังกฤษ
 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
 แบบฟอร์ม Template SAR (ระดับบัณฑิตศึกษา)
รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
  รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
วิทยานิพนธ์ / IS
  ชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  สอบวิทยานิพนธ์ / IS (บฑ 15)
  สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / IS (บฑ 12)
  ผลการขอจัดทำหน้าอนุมัติ
  ผลการตรวจรูปเล่ม
  รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ
  ตรวจสอบภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
 รูปแบบวิทยานิพนธ์ / IS
  ผู้ที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจ (บฑ 17)
  ผลตรวจรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (บฑ 18)
  ผลการตรวจบทคัดย่อ
  ผู้ที่ยังไม่ยื่นสอบวิทยานิพนธ์ / IS
  ชื่อภาษาอังกฤษของ อำเภอ เขต จังหวัด
  ชื่อภาษาอังกฤษของ ตำบล
  คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับนึกศึกษา ตั้งแต่นักศึกษารหัส 55 ขึ้นไป)
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
 ตัวอย่างเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการทำวิจัย สำหรับนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบตรวจสอบสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา
  ระบบตรวจสอบสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy, Ph.D.)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration, M.B.A.)
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education, M.Ed.)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma, Grad. Dip.)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science, M.Sc.)
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 
ผลการสอบ
 
ผลสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษา 1/2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษา1/2554 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผลสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษา 2/2554 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
ผลสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษา 3/2554 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ผลสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษา 3/2554 หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต
ผลการสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ฯ/ภาษาอังกฤษ ประจำภาค 1/2555
ผลสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษา 1/2555 หลักสูตรบริหารธุรกิจ(สอบเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 55)
ผลสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษา 1/2555 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สอบเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 55)
ผลการสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 2/2555(สอบเมื่อวันที่ 11 พ.ย.55)
ผลการสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 2/2555(สอบเมื่อวันที่ 11 พ.ย.55)
ผลสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษา 2/2555 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สอบเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 55)
ผลการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาค 2/2555(สอบเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.55)
ผลการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาค 2/2555(สอบเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.55)
ผลการสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษาและการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต ประจำภาค 1/2556(สอบเมื่อวันที่ 7 ก.ค.56)
ผลสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษา 1/2556 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สอบเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 56)
ผลสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2556 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (8 ก.ย 56)
ผลการสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 2/2556 (สอบเมื่อวันที่ 10 พ.ย.56)
ผลการสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต ประจำภาค 2/2556(สอบเมื่อวันที่ 10 พ.ย.56)
ผลสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษา 2/2556
ผลสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษา 2/2556 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (สอบเมื่อวันที่ 2-3 พ.ย. 56)
ผลการสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาค 3/2556 (สอบเมื่อวันที่ 6 ก.ค.57)
ผลการสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาค 1/2557 (สอบเมื่อวันที่ 2 ส.ค.57)
ผลการสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประจำภาค 1/2557 (สอบเมื่อวันที่ 26 ก.ค.57)
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษา 3/2557
ผลการสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต ประจำภาค 1/2558
กำหนดการสอบ (Qualifying Examination)และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ประจำภาคการศึกษา 1/2558
ผลสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษา 1/2558 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ผลการสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 1/2558
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำภาคการศึกษา 1/2559
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 1/2559
ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ผลการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ผลการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
ผลการสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ผลการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ผลการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ผลการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ผลการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
ผลการทดสอบระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
ผลการทดสอบระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
ผลการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
 
 
 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-521-0294
 Graduate of Phranakhon Rajabhat Breguet replica uk
University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 521-0294