ค้นหา  
บัณฑิตวิทยาลัย

ทำเนียบ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
  ทำเนียบอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (ระบบใหม่)
บริการการศึกษา
  ขั้นตอนการเข้าใช้ ระบบบริการนักศึกษา
  สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มคำร้อง ต่างๆ
 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
  ระบบบริการนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา
 แบบฟอร์ม มคอ
  สมัครสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์ / วัดความรู้ภาษาอังกฤษ
 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
 แบบฟอร์ม Template SAR (ระดับบัณฑิตศึกษา)
รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
  รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
วิทยานิพนธ์ / IS
  ชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  สอบวิทยานิพนธ์ / IS (บฑ 15)
  สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / IS (บฑ 12)
  ผลการขอจัดทำหน้าอนุมัติ
  ผลการตรวจรูปเล่ม
  รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ
  ตรวจสอบภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
 รูปแบบวิทยานิพนธ์ / IS
  ผู้ที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจ (บฑ 17)
  ผลตรวจรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (บฑ 18)
  ผลการตรวจบทคัดย่อ
  ผู้ที่ยังไม่ยื่นสอบวิทยานิพนธ์ / IS
  ชื่อภาษาอังกฤษของ อำเภอ เขต จังหวัด
  ชื่อภาษาอังกฤษของ ตำบล
  คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับนึกศึกษา ตั้งแต่นักศึกษารหัส 55 ขึ้นไป)
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
 ตัวอย่างเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการทำวิจัย สำหรับนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบตรวจสอบสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา
  ระบบตรวจสอบสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy, Ph.D.)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration, M.B.A.)
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education, M.Ed.)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma, Grad. Dip.)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science, M.Sc.)
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 
ประชาสัมพันธ์
 
การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2555 ภาคพิเศษ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ลงทะเบียนเพื่อขอใช้ e-mail ได้ที่นี่
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2555
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดส่งส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555
ประกาศฯ กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน "I" ประจำภาคการศึกษาที่ 2-3/2554
ประกาศ การลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้นำเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(บฑ18)ส่งที่โครงการบัณฑิต
ประกาศเลื่อนการเปิดรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3/2555
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ASEAN Conference on Management and Technology (ACMT 2013)
การสนับสนุนการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Emerald Management 175 ประจำปีงบประมาณ 2556
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ณ. มหาวิทยาลันเกษตรศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The wisdom for social development"
ขอเชิญขวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิยาวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา(Symposium) ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการออนไลน์
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี มอบทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประกวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ขอเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ป.บัณฑิต และคุณสมบัติผู้สมัคร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโปรแกรมการส่งผลการเรียนออนไลน์
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี มอบทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13
คลินิกวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2/2559
โครงการ East Asia and Pacific Summer Institutes (EAPSI)
คลินิกวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 3/2559
 
 
 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-521-0294
 Graduate of Phranakhon Rajabhat Breguet replica uk
University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 521-0294