ค้นหา  
บัณฑิตวิทยาลัย

ทำเนียบ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
  ทำเนียบอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (ระบบใหม่)
บริการการศึกษา
  ขั้นตอนการเข้าใช้ ระบบบริการนักศึกษา
  สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มคำร้อง ต่างๆ
 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
  ระบบบริการนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา
 แบบฟอร์ม มคอ
  สมัครสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์ / วัดความรู้ภาษาอังกฤษ
 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
 แบบฟอร์ม Template SAR (ระดับบัณฑิตศึกษา)
รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
  รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
วิทยานิพนธ์ / IS
  ชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  สอบวิทยานิพนธ์ / IS (บฑ 15)
  สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / IS (บฑ 12)
  ผลการขอจัดทำหน้าอนุมัติ
  ผลการตรวจรูปเล่ม
  รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ
  ตรวจสอบภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
 รูปแบบวิทยานิพนธ์ / IS
  ผู้ที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจ (บฑ 17)
  ผลตรวจรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (บฑ 18)
  ผลการตรวจบทคัดย่อ
  ผู้ที่ยังไม่ยื่นสอบวิทยานิพนธ์ / IS
  ชื่อภาษาอังกฤษของ อำเภอ เขต จังหวัด
  ชื่อภาษาอังกฤษของ ตำบล
  คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับนึกศึกษา ตั้งแต่นักศึกษารหัส 55 ขึ้นไป)
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
 ตัวอย่างเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการทำวิจัย สำหรับนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบตรวจสอบสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา
  ระบบตรวจสอบสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy, Ph.D.)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration, M.B.A.)
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education, M.Ed.)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma, Grad. Dip.)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science, M.Sc.)
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 
แบบฟอร์มคำร้อง ต่างๆ
 
 บว 11-1 แบบขอประวัติและข้อมูลทางวิชาการอาจารย์

 บว 11ก แบบอนุมัติหัวข้อและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 บว 11ข แบบอนุมัติหัวข้อและคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

 บว 12ก แบบอนุมัติจัดประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์

 บว 12ข แบบอนุมัติจัดประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

 บว 13ก แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์

 บว 13ข แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

 บว 14ก แบบขอให้พิจารณาผลการแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์

 บว 14ข แบบขอให้พิจารณาผลการแก้ไขเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

 บว 15ก แบบอนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 บว 15ข แบบอนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ

 บว 16ก แบบรายงานและประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์

 บว 16ข แบบรายงานและประเมินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ

 บว 17ก แบบเสนอรายงานผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและลงนาม

 บว 17ข แบบเสนอรายงานผลการพิจารณาการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบและลงนาม

 บว 17-1 แบบแบบคำร้องขอความอนุเคราะห์จัดทำหน้าอนุมัติวิทยาพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 บว 18ก แบบเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 บว 18ข แบบเสนอการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

 บว 19 แบบอนุมัติตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 บว 20-1 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 บว 20-2 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

 บว 21 แบบคำร้องขอทดสอบรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 บว 22 แบบคำร้องขอทดสอบรายวิชา คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

 บว 23 แบบคำร้องขอทดสอบวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

 บว 24 แบบคำร้องขอสมัครสอบประมวลความรู้ (แผน ข)

 บว 25 แบบคำร้องขอสมัครสอบQualifying Examination

 บว 26 แบบคำร้องขอสมัครสอบวัดคุณสมบัติความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 บว 27 แบบส่งผลการเรียนที่นักศึกษาไม่มีชื่อในใบกรอกเกรด

 บว 28 แบบส่งผลการเรียนเปลี่ยนผลการเรียนจากระดับคะแนน I

 บว 29 แบบคำร้องขอเชิญเป็นวิทยากร(ในรายวิชา)

 บว 30 แบบคำร้องขอยกเว้นรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 บว 31 แบบคำร้องขอเพิ่ม/ลดรายวิชา

 บว 32 แบบคำร้องขอถอนรายวิชา

 บว 33 แบบคำร้องขอเรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น

 บว 34 แบบคำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

 บว 35 แบบคำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนและคืนสภาพนักศึกษา

 บว 36 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา

 บว 37 แบบคำร้องขอถอนเงินค่าสมัครเรียนคืน (กรณีไม่เปิดการเรียนการสอน)

 บว 38 แบบคำร้องขอถอนเงินค่าสมัครเรียนและค่ารายงานตัว (กรณีไม่เปิดการเรียนการสอน)

 บว 39 แบบคำร้องขอขยายเวลาการส่งตรวจรูปเล่ม วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว 17)

 บว 40 แบบคำร้องขอขยายเวลาการศึกษา

 บว 41 แบบคำร้องขอลาออก

 บว 42 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

 บว 43 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการเรียนครบหลักสูตร

 บว 44 แบบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตร

 บว 50 บันทึกข้อความ (สำหรับนักศึกษา)

 บว 51 บันทึกข้อความ (สำหรับอาจารย์)

 บว 52 แบบคำร้องขอหนังสือหนังสือรับรองขอความอนุเคราะห์ (วิทยานิพนธ์)

 บว 53 แบบคำร้องขอหนังสือหนังสือรับรองขอความอนุเคราะห์ (การค้นคว้าอิสระ)
 
 
 
 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-521-0294
 Graduate of Phranakhon Rajabhat Breguet replica uk
University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 521-0294