ค้นหา  
บัณฑิตวิทยาลัย

ทำเนียบ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
  ทำเนียบอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (ระบบใหม่)
บริการการศึกษา
  ขั้นตอนการเข้าใช้ ระบบบริการนักศึกษา
  สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มคำร้อง ต่างๆ
 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
  ระบบบริการนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา
 แบบฟอร์ม มคอ
  สมัครสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์ / วัดความรู้ภาษาอังกฤษ
 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
 แบบฟอร์ม Template SAR (ระดับบัณฑิตศึกษา)
รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
  รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
วิทยานิพนธ์ / IS
  ชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / IS (บว 12)
  สอบวิทยานิพนธ์ / IS (บว 15)
  ผลการตรวจรูปเล่ม
  ผลการตรวจบทคัดย่อ
  ผลการขอจัดทำหน้าอนุมัติ
  ผลตรวจรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (บว 18)
  ตรวจสอบภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
  ผู้ที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจ (บว 17)
  ผู้ที่ยังไม่ยื่นสอบวิทยานิพนธ์ / IS
 รูปแบบวิทยานิพนธ์ / IS
  รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ
  ชื่อภาษาอังกฤษของ อำเภอ/เขต จังหวัด
  ชื่อภาษาอังกฤษของ ตำบล
  คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
 ตัวอย่างเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการทำวิจัย สำหรับนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบตรวจสอบสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา
  ระบบตรวจสอบสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy, Ph.D.)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration, M.B.A.)
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education, M.Ed.)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma, Grad. Dip.)
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ควมพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
 
ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 

 ตารางเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

 ตารางเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

 ตารางเรียนระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

 ตารางเรียนระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

 ตารางเรียนระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

 ตารางเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557

 ตารางเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

 ตารางเรียนระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรแหละการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่น ๆ และป.บัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2555

 ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 22 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2554

 ตารางเรียนระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554 

 ตารางเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่น ๆ และป.บัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554 

 
 
 
 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-521-0294
 Graduate of Phranakhon Rajabhat Breguet replica uk
University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 521-0294