ค้นหา  
บัณฑิตวิทยาลัย

ทำเนียบ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
  สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
  สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
  สาขาวิชา การจัดการปฐมวัยศึกษา
  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
  สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา
  สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยี
  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ
  สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา
  ทำเนียบอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (ระบบใหม่)
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12
 แนวปฏิบัติสําหรับผู้ขอเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12
  กำหนดการนำเสนอผลงาน
  Template Poster 12
บริการการศึกษา
  ขั้นตอนการเข้าใช้ ระบบบริการนักศึกษา
  สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มคำร้อง ต่างๆ
 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
  ระบบบริการนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา
 แบบฟอร์ม มคอ
  สมัครสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์ / วัดความรู้ภาษาอังกฤษ
 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
 แบบฟอร์ม Template SAR (ระดับบัณฑิตศึกษา)
รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
  รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
วิทยานิพนธ์ / IS
  ชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  สอบวิทยานิพนธ์ / IS (บฑ 15)
  สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / IS (บฑ 12)
  ผลการขอจัดทำหน้าอนุมัติ
  ผลการตรวจรูปเล่ม
  รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ
  ตรวจสอบภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
 รูปแบบวิทยานิพนธ์ / IS
  ผู้ที่ยังไม่ส่งเล่มตรวจ (บฑ 17)
  ผลตรวจรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (บฑ 18)
  สำหรับเจ้าหน้าที่
  ผลการตรวจบทคัดย่อ
  ผู้ที่ยังไม่ยื่นสอบวิทยานิพนธ์ / IS
  ชื่อภาษาอังกฤษของ อำเภอ เขต จังหวัด
  ชื่อภาษาอังกฤษของ ตำบล
  คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับนึกศึกษา ตั้งแต่นักศึกษารหัส 55 ขึ้นไป)
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
 ตัวอย่างเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการทำวิจัย สำหรับนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรที่เปิดสอน
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy, Ph.D.)
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Art, M.A.)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration, M.B.A.)
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education, M.Ed.)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma, Grad. Dip.)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science, M.Sc.)
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ
รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
more
 
 
ประกาศ
 
ประกาศการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
more
 
 
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา(ออนไลน์)
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ระดับปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ระดับปริญญาโท) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558
ใบสมัครเข้าศึกษาประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558
more
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13
คลินิกวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2/2559
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี มอบทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ขอเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10
ประกวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการออนไลน์
more
 
 
ผลการสอบ
 
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ผลการสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ผลการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
ผลการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 1/2559
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำภาคการศึกษา 1/2559
ผลการสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำภาค 1/2558
more
 
 
 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-521-0294
 Graduate of Phranakhon Rajabhat Breguet replica uk
University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 521-0294